Pecunia
 
 

Pecunia og klima

Den globale klimatrusselen handler mest sannsynlig om menneskestyrte klimagass-utslipp som fører til global oppvarming.

FNs klimapanel har pekt på løsningene, som for Norges vedkommende dreier seg om redusert bruk av fossil energi (kull, olje, gass), generell reduksjon av energiforbruk samt gjenbruk av avfall som viktige bidrag.

Det primære mål for Pecunias klimasatsing er derfor å legge til rette for en reduksjon av klimagassutslipp (primært CO2) fra vår portefølje med kontoreiendommer. CO2-utslippet beregnes av mengden kjøpt energi samt mengde og type av avhendet avfall fra eiendommene, år for år.

Pecunia sørger for at den utslippsresultanten vi ikke unngår, blir kompensert ved innkjøp av FN-godkjente klimakvoter (CER).

Klimanøytralitet forutsetter at man har et handlingsprogram for reduksjon av eget forbruk/utslipp, og på den annen side kompenserer for egne utslipp ved å redusere tilsvarende mengde utslipp et annet sted i verden. En CER-kvote tilsvarer ett tonn CO2, og blir kun utstedt etter at utslippsreduksjonen faktisk har funnet sted og er dokumentert.

I tråd med vår profil kjøper Pecunia kvoter fra prosjekter som bidrar til produksjon av fornybar energi som erstatter fossil energi – se eksempel nedenfor.

Link til vårt kvoteprosjekt finnes her: Link 1 koteprosjekt    Link 2 kvoteprosjekt