Pecunia
 
 

Arbeidsmodell

Pecunia har rullerende miljøplaner. Ved enhver bruksendring blir tiltak vurdert i forhold til energibruk, brukerkvalitet og økonomi.  Gjennomførte tiltak registreres, og vår «målgang» kan følges ved tiltakenes akkumulerte utslippsreduksjon.

Energimålere for elektrisk strøm, varmtvann og kjøling, er nødvendig for å følge med på utvikling i energiforbruk. Energioppfølgingssystem (EOS) og digitalt avleste målere benyttes aktivt i vår eiendomsdrift.  Med disse hjelpemidlene visualiserer vi forbruksmønster og utvkling, og produserer forbruksregnskap (energifakturaer for hver leietaker). Leietakerne tilbys innsyn og deltakelse i EOS for sine arealer.

Pecunia har et godt samarbeid med Enova, og har tegnet kontrakt om støtte til tiltak. Tilsvarende har vi tegnet grønne kontrakter med leietakere som nyter godt av disse tiltakene.

Vi stimulerer til kildesortering; fraksjonsbeholdere ved forbruksstedet er avgjørende. Papirhenting i kontoretasjer og tilrettelagte avfallsrom er prioritert.

 

Utsagn fra Enova

«GODE PROSJEKTEKSEMPLER

Energiprosjektet i Olav Vs gate og Dronning Mauds gate framstår som gode prosjekteksempler innenfor eksisterende

kontoreiendommer. Tiltakene omfatter blant annet nye og energieffektive ventilasjonsanlegg med gode gjenvinnere

og behovsstyring, nye vindusløsninger med passivhuskvalitet, energiovervåking osv.

Tiltakene reduserer energibruken vesentlig og utgjør en besparelse på ca. 100 kWh per m2 årlig, noe som vil glede

gårdeier, brukere og leietagere i lang framtid. Tiltakene på ventilasjon og fasader har også stor innflytelse på arbeidsmiljøet gjennom bedre temperaturkontroll og redusert gatestøy.

Enovas strategiske retning innebærer blant annet fokus på energieffektivitet, miljøvennlige energibærere og passivhuskvalitet. Pecunia har gjennom utviklingen og gjennomføringen av energiprosjektet tatt et kraftig tak i å bringe bygningene nærmere passivhusstandard.»

 

Med vennlig hilsen

Frode O. Gjerstad

Seniorrådgiver

Enova SF