Pecunia
 
 

Pecunia mener

Formålsdelt energioppfølging er nødvendig for å kartlegge forbruk og derved styre energibruken i bygningene våre. Målersystemet gir grunnlag for rettferdig fordeling av energiforbruket.

Vannbårne systemer til oppvarming bør forbeholdes anlegg med stort forbruk. Ved boligbygging der energiforbruk nærmer seg lavenerginivå er det ikke mulig å oppnå akseptabel virkningsgrad og miljøgevinst med vannbåren varme. Livsløpsanalysen (LCA) kan vise en miljømessig gevinst, men driftsfeil og svikt i utstyr torpederer mange gode regnestykker.

Fjernvarme er en stabil og sikker energileveranse. Konsesjonsområdene fratar oss likevel mulighet til å velge egen energikilde som kan redusere andel av kjøpt energi. Energimerkets beregningsregler bør endres for de som ikke kan etablere varmepumper og alternative energikilder.

Mengden energi per arbeidplass/time er en vesentlig størrelse for måling og sammenligning av energiforbruk og CO2-konsekvens. Effektiv utnyttelse av arealer, med mulighet for å sitte tett, gir optimal utnyttelse av energi til opprettholdelse av godt inneklima. Arealeffektiv bruk forutsetter reservekapasitet og avkjøling for å oppnå høy utnyttelse av lokalene, noe som gir negativ score på NVEs energimerkeskala.   Energiforbruk per m2, som NVEs merkeordning legger til grunn, er en villedende parameter. Energiforbruk per arbeidsplass/beboer, og tilstedeværelse (driftstiden) er det som bør måles.

Klimaspor-beregning (LCA – Life Cycle Analysis) forteller hvorvidt tiltaket er miljømessig forsvarlig over hele sin levetid. Pecunia benytter slike livsløps-regnskap for å teste tiltak med oppgradering av yttervegger, glass og vinduer, utskifting av konstruksjoner.